Privacy Statement

Wij (Rechtsorde B.V.) zijn ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van onze klanten en bezoekers van onze websites van essentieel belang is. Daarom vinden we het belangrijk om ervoor te zorgen dat onze dienstverlening persoonlijk, betrokken en open is. We zijn dan ook voortdurend op zoek naar manieren om onze dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op uw persoonlijke behoeften. Hierbij hoort een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens.

Persoonsgegevens verwerken en beveiligen we dan ook zorgvuldig. Hierbij houden we ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Als verantwoordelijke voor de gegevensverwerking leggen wij zorgvuldig vast welke persoonsgegevens wij precies verwerken, wat het doel daarvan is en op welke manier dat gebeurt. Wij voldoen daarmee volledig aan onze wettelijke verantwoordingsplicht.

Vastleggen en verwerking van persoonsgegevens
Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens die u direct of indirect aan ons bekend maakt, zoals in het kader van het afnemen van producten of diensten, het aanmaken en gebruik van een account, het bezoek van onze websites, het inschrijven voor een nieuwsbrief of in het kader van door u ingediende supportvragen.

Met uitzondering van de eerste categorie (Naam- en contactgegevens) worden alle genoemde typen persoonsgegevens uitsluitend verzameld en verwerkt wanneer sprake is van een met u of uw organisatie afgesloten gebruiksovereenkomst of pilottest-overeenkomst (hierna genoemd: de Overeenkomst).

 • Naam- en contactgegevens: wij gebruiken uw naam en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres, om met u te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening. Daarnaast gebruiken we deze persoonsgegevens voor het toezenden van onze digitale nieuwsbrief, om u te informeren over evenementen van ons of van derden, voor het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoek en het bijhouden van overzichten daarvan, e.e.a. in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving.
 • Accountgegevens: persoonsgegevens bestaande uit gebruikersnamen, wachtwoorden en e-mailadressen. Deze persoonsgegevens gebruiken wij voor de uitvoering van de Overeenkomst, in het bijzonder om uw identiteit te verifiëren, u op basis daarvan toegang te verschaffen tot Rechtsorde.nl en om u e-mail berichten toe te sturen die rechtstreeks samenhangen met functionaliteiten van Rechtsorde.nl. Voorbeelden hiervan zijn attenderingen en e-mail berichten omtrent het delen van dossiers.
 • Licentiegegevens: persoonsgegevens aangaande de door derden aan u verleende licenties voor uitgeversbronnen. Deze persoonsgegevens gebruiken wij voor de uitvoering van de Overeenkomst, met name voor het via Rechtsorde.nl beschikbaar stellen van bronnen aan u. Deze persoonsgegevens kunnen wij ter verificatie doorgeven aan de betreffende uitgever of licentiegever. Wanneer wij namens u of uw organisatie een proeflicentie aanvragen bij een derde (zoals een uitgever), kunnen wij uw naam en contactgegevens doorgeven aan deze derde, zodat die derde contact met u of uw organisatie kan opnemen voor nadere informatie in dat kader.
 • Gebruiksgegevens: persoonsgegevens die voortvloeien uit uw gebruik van onze diensten, zoals de inhoud van door u ingevoerde zoekvragen, ingestelde attenderingen en de inhoud van de binnen Rechtorde.nl aangemaakte ‘Dossiers’. Deze persoonsgegevens gebruiken wij om het product te verbeteren en om overzichten samen te stellen van de aantallen documenten per bron welke door u en door de andere gebruikers binnen uw organisatie zijn geraadpleegd. Deze overzichten kunnen door de beheerder bij uw organisatie worden ingezien. Aan uitgevers verstrekken wij periodiek geaggregeerde overzichten met betrekking tot het aantal raadplegingen van de door hen uitgegeven bronnen. Deze overzichten zijn niet herleidbaar tot organisaties of individuen.
 • Persoonsgegevens die onderdeel uitmaken van gegevensbestanden welke uw organisatie aan Rechtsorde ter beschikking heeft gesteld, teneinde de inhoud van deze gegevensbestanden raadpleegbaar te maken voor u en andere gebruikers binnen uw organisatie. Deze persoonsgegevens worden door ons uitsluitend doorgegeven aan gebruikers binnen uw organisatie, wanneer zij het betreffende bestand via Rechtsorde.nl opvragen om dit te raadplegen.
 • Betaalgegevens: wij gebruiken uw betaalgegevens, zoals bankrekeningnummer en creditcardgegevens, voor het verwerken van betalingen (voor zover dit van toepassing is in het kader van de met u gesloten Overeenkomst).
 • Bezoekersgegevens: op onze website worden bezoekersgegevens bijgehouden zoals de door een gebruiker meest toegepaste zoek- en opvraagfuncties. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Dergelijke gegevens worden daarnaast gebruikt voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses, met als doel om de klantervaring op onze websites te verbeteren.

Wij bewaren uw persoonsgegevens gedurende de looptijd van de Overeenkomst en tot uiterlijk een jaar na het einde van de Overeenkomst. Indien wij dit noodzakelijk achten gezien de bijzondere omstandigheden van het geval kunnen wij de persoonsgegevens langer bewaren, zoals in het kader van een gerechtelijke procedure of uit hoofde van een wettelijke verplichting. 

U kunt contact opnemen met onze klantenservice (telefoon: 088 – 67 802 00;
e-mail: support@rechtsorde.nl) als u:

 • inzage wenst in de persoonsgegevens die wij van u hebben verzameld;
 • een verzoek wilt indienen tot rectificatie, verwijdering of blokkering van uw persoonsgegevens;
 • bezwaar wilt maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens;
 • een klacht wilt indienen over de verwerking en/of het gebruik van uw persoonsgegevens;
 • bepaalde persoonsgegevens die wij van u hebben verzameld in machine-leesbare vorm wenst te ontvangen (‘data portabiliteit’).

Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen over de verwerking en/of het gebruik van uw persoonsgegevens bij de toezichthoudende autoriteit. In Nederland kunt u dit doen bij het Informatie- en Meldpunt Privacy van de Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag, telefoon 088-1805250.

Delen van persoonsgegevens
Wij kunnen de persoonsgegevens delen met de volgende ontvangers:

 • Dienstverleners: we delen de persoonsgegevens met de door ons, in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, ingeschakelde dienstverleners, zodat zij hun werkzaamheden daarvoor correct en efficiënt kunnen uitvoeren. Met deze dienstverleners hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten, die hen onder meer verplicht om de persoonsgegevens te verwerken volgens dezelfde maatstaven die wij zelf aanleggen, om de persoonsgegevens daarbij op passende wijze te beveiligen en om eventuele onrechtmatige verwerking terstond aan ons te melden. Verwerking van persoonsgegevens door dienstverleners vindt uitsluitend plaats binnen de Europese Unie.
 • Overheidsinstanties: Op verzoek van overheidsinstanties zullen we de persoonsgegevens verstrekken, een en ander in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving.

Beveiliging persoonsgegevens
Wij maken gebruik van veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens of dat deze verloren gaan. Bij de verwerking van bijzondere persoonsgegevens, zoals wachtwoorden, wordt encryptie toegepast.

Bij het gebruik van Rechtsorde.nl kan desgewenst gekozen worden voor een beveiligde verbinding, waarbij alle communicatie met de dienst via encryptie wordt beveiligd.

Cookies
Wij maken bij het aanbieden van diensten gebruik van cookies. Een cookie is een klein gegevensbestand dat, bij bezoek aan de website, wordt opgeslagen op uw computer. Een cookie bevat gegevens waardoor u als bezoeker kunt worden herkend, telkens wanneer u de website bezoekt. Het is dan mogelijk om de website speciaal op u in te stellen en/of het inloggen te vergemakkelijken.

U kunt in uw browser cookies buiten werking stellen. De contentintegratiedienst Rechtsorde.nl functioneert in dat geval echter niet correct.

Wij maken gebruik van functionele cookies zoals sessie- en logincookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie. Daarnaast maken wij gebruik van cookies voor webanalyse-service (zoals Google Analytics). Via deze cookies krijgen we inzage in het gebruik van Rechtsorde.nl door informatie over bezoekersaantallen, populaire functies en toegepaste opties. Op deze wijze kunnen we onze diensten en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van onze gebruikers.  

Links naar andere websites
Binnen Rechtsorde.nl kunt u links naar andere websites aantreffen (‘externe links’). In de meeste gevallen gaat het om verwijzingen naar de websites van de oorspronkelijke uitgevers van content. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, draagt Rechtsorde geen verantwoordelijkheid met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het privacy statement van de betreffende website.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Check daarom regelmatig het privacy statement voor een update van het privacy beleid.

Vragen
Als u nog vragen heeft over het privacy statement, neemt u dan contact op met:
 
Rechtsorde BV
Maanweg 174
2516 AB Den Haag
e-mail: support@rechtsorde.nl