Inleiding 

Voor Rechtsorde is het zeer zorgvuldig omgaan met (persoons)gegevens van haar gebruikers en het beschermen van de vertrouwelijkheid daarvan van essentieel belang. In dit privacybeleid wordt beschreven hoe Rechtsorde deze gegevens beveiligt en op welke wijze en voor welke doeleinden persoonsgegevens van gebruikers worden verwerkt. Het privacybeleid is van toepassing op alle gebruikers van de door Rechtsorde op de markt gebrachte informatiesystemen en op de bezoekers van de Rechtsorde website.

Beschrijving gegevens

  • Persoonsgegevens (gegevens die herleidbaar zijn tot personen) die door een gebruiker of gebruikersorganisatie aan Rechtsorde zijn verstrekt en die worden gebruikt om deze gebruiker(s) toegang te verschaffen tot Rechtsorde.nl en/of om die gebruiker(s) informatie te kunnen toesturen. De persoonsgegevens die door Rechtsorde met dit doel worden verzameld zijn: de naam van de gebruiker, de naam, het adres en het telefoonnummer van de organisatie waartoe deze behoort, de accountgegevens met behulp waarvan deze toegang verkrijgt tot Rechtsorde.nl en het e-mail adres van de gebruiker.
  • Abonnementsgegevens betreffende de licenties voor uitgeversbronnen waarover een gebruiker of gebruikersorganisatie beschikt.
  • Gegevens die eigendom zijn van een gebruiker of gebruikersorganisatie en waartoe Rechtsorde toegang heeft verkregen, om deze gegevens via het content¬integratiesysteem Rechtsorde.nl voor die gebruiker of gebruikersorganisatie te ontsluiten.
  • De inhoud van zoekvragen en ingestelde attenderingen, aan de hand waarvan de gebruikers informatie verkrijgen uit Rechtsorde.nl en de inhoud van de binnen Rechtsorde.nl aangemaakte ‘Mijn Dossiers’.
  • Gebruiksgegevens, waaronder begrepen statististische gegevens over de door de gebruikers (zowel individueel als per gebruikersorganisatie) uitgevoerde zoek- en raadpleegacties.

Toegang tot Rechtsorde.nl en tot uitgeversbronnen

Alleen gebruikers die een overeenkomst hebben afgesloten met Rechtsorde en op grond daarvan beschikken over een geldige gebruikerslicentie (of eventueel een proeflicentie) voor Rechtsorde.nl hebben toegang tot het contentintegratiesysteem. Daarnaast dienen gebruikers, voor de toegang tot bronnen van uitgevers via Rechtsorde.nl, te beschikken over een geldige licentie van de betreffende uitgever. Om vast te kunnen stellen of een gebruiker beschikt over deze licentie(s), dient Rechtsorde te beschikken over de genoemde persoonsgegevens en licentiegegevens van deze gebruiker en dienen gebruikers zich aan te melden door middel van hun gebruikersnaam en wachtwoord alvorens ze van Rechtsorde.nl gebruik kunnen maken. Licentiegegevens met betrekking tot bronnen van uitgevers kunnen door Rechtsorde ter verificatie worden doorgegeven aan de betreffende uitgever. Wanneer op verzoek van een gebruiker of gebruikersorganisatie door Rechtsorde een proeflicentie voor bepaalde bronnen wordt aangevraagd bij een uitgever, worden aan die uitgever de naam en het e-mailadres van de betreffende gebruiker of gebruikersorganisatie doorgegeven, zodat deze uitgever, indien noodzakelijk, de gebruiker of gebruikersorganisatie om nadere informatie kan verzoeken

Verder gebruik van de gegevens

Naast de genoemde toegangs- en gebruiks/licentiecontrole, worden de door gebruikers verstrekte persoonsgegevens uitsluitend gebruikt voor het toezenden van informatie gerelateerd aan het gebruik van Rechtsorde.nl, het verlenen van ondersteuning bij het gebruik en voor facturering. Gebruiksgegevens, waaronder begrepen statistische gegevens over het gebruik, worden door Rechtsorde in een beschermde omgeving bewaard en worden op verzoek of periodiek aan de bevoegde vertegenwoordiger van een gebruikersorganisatie ter beschikking gesteld. Buiten de hierboven expliciet genoemde gevallen, zullen verzamelde gegevens niet aan derden worden verstrekt en niet worden gebruikt buiten het kader van de content-integratiedienst Rechtsorde.nl, tenzij dit gebeurt in het kader van dienstverlening welke met de gebruiker of de gebruikersorganisatie is overeengekomen ofwel tenzij een gebruiker daarvoor van tevoren toestemming heeft gegeven.

Inzage, wijziging of verwijdering van persoonsgegevens

Gebruikers kunnen te allen tijde inzage vragen van de persoonsgegevens die over hen bij Rechtsorde bekend zijn. Bepaalde gegevens, zoals het e-mailadres en het wachtwoord voor toegang tot Rechtsorde.nl, kunnen door de gebruiker worden ingezien en gewijzigd via het onderdeel ‘Mijn Pagina’/‘Accountinstellingen’ binnen Rechtsorde.nl. Gebruikers kunnen Rechtsorde daarnaast schriftelijk verzoeken om andere persoonsgegevens die op hen betrekking hebben te wijzigen of verwijderen. Rechtsorde zal hieraan voldoen, voor zover dit technisch mogelijk is en voor zover dit in overeenstemming is met de tussen Rechtsorde en de gebruiker c.q. de organisatie waarvoor deze werkzaam is gesloten overeenkomst.

Beveiliging van gegevens

Rechtsorde heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om alle aan haar toevertrouwde gegevens, waaronder persoonsgegevens van gebruikers, te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Zo kan, indien gebruikers dit wensen, voor het raadplegen van Rechtsorde.nl gebruik worden gemaakt van een beveiligde verbinding. Wachtwoorden van gebruikers worden uitsluitend in versleutelde vorm opgeslagen. Het content-integratiesysteem Rechtsorde.nl wordt aan gebruikers ter beschikking gesteld via servers van Rechtsorde, ondergebracht bij een hosting provider, en eventueel tevens gedeeltelijk via een eigen, interne server van een gebruikersorganisatie. Rechtsorde heeft afspraken gemaakt met de hosting provider, waarin is vastgelegd dat deze alle noodzakelijke maatregelen zal treffen om de vertrouwelijkheid van het gegevensverkeer en van de gegevens die zijn opgeslagen op de servers van Rechtsorde te waarborgen.

Bewaartermijn

Persoonsgegevens en andere gegevens waarop dit privacybeleid betrekking heeft worden door Rechtsorde bewaard gedurende de looptijd van de overeenkomst tussen haar en de gebruiker c.q. de gebruikersorganisatie. Na afloop van deze periode worden deze gegevens vernietigd, tenzij partijen anders overeenkomen.

Wijziging van dit privacybeleid

Rechtsorde behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid aan te passen. Deze versie is voor het laatst herzien op 25 augustus 2014.