Rechtsorde B.V.

 1. Algemeen
  1. Rechtsorde B.V., hierna verder aangeduid als ‘Rechtsorde’, is een aanbieder van informatieproducten en -diensten, waaronder contentintegratiesystemen welke onder de naam Rechtsorde.nl op de markt worden gebracht. Rechtsorde is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Oost-Brabant onder het nummer 17104752.
  2. De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen van Rechtsorde, alsmede op alle aanbiedingen van Rechtsorde en op met Rechtsorde gesloten of te sluiten overeenkomsten, daaronder begrepen overeenkomsten met betrekking tot de toegang tot één van de door Rechtsorde aangeboden contentintegratiesystemen. De algemene voorwaarden gelden ongeacht de woon- of vestigingsplaats(en) van de bij die overeenkomst betrokken partijen en ook ongeacht de plaats waar die overeenkomst tot stand is gekomen, dan wel ten uitvoer dient te worden gelegd.
  3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. Voorwaarden van Opdrachtgever, waaronder begrepen inkoopvoorwaarden, zijn slechts van toepassing indien en voor zover dit met Rechtsorde schriftelijk is overeengekomen.
  4. Indien (een) bepaling(en) van deze algemene voorwaarden nietig is/zijn of vernietigd wordt/worden, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Rechtsorde en Opdrachtgever in overleg treden teneinde (een) nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) in acht wordt/worden genomen
  5. Toegang tot één van de door Rechtsorde aangeboden systemen kan uitsluitend worden verkregen op basis van een voorafgaande schriftelijke overeenkomst met Rechtsorde.
  6. De volgende met een beginhoofdletter aangeduide begrippen zijn van toepassing binnen de bepalingen in deze voorwaarden;
   Rechtsorde.nl: De via het webadres portal.rechtsorde.nl of een ander door Rechtsorde verstrekt webadres toegankelijke contentintegratiedienst van Rechtsorde.
   Opdrachtgever: De (potentiële) afnemer die, op basis van een daartoe afgesloten overeenkomst met Rechtsorde, van Rechtsorde.nl gebruik maakt of wil maken.
   Abonnement: De schriftelijke of elektronische overeenkomst met Rechtsorde inzake de toegang tot één of meer door Rechtsorde aangeboden systemen of diensten.
 2. Aanbiedingen en overeenkomsten
  1. Alle aanbiedingen en opdrachten binden Rechtsorde slechts indien en voor zover deze schriftelijk, elektronisch (on-line, per e-mail) of per fax door haar zijn bevestigd. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, ook indien deze een termijn van aanvaarding bevatten. Indien een vrijblijvend aanbod door Opdrachtgever wordt aanvaard, heeft Rechtsorde het recht dit aanbod binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. Alhoewel Rechtsorde de nodige zorgvuldigheid zal betrachten bij het formuleren van haar aanbiedingen, waaronder begrepen prijslijsten en andere gegevens die op enige (aanstaande) rechtsbetrekking tussen Rechtsorde en de wederpartij kunnen (gaan) duiden, kan de Opdrachtgever hieraan nimmer enig gerechtvaardigd vertrouwen met betrekking tot de juistheid van hierin opgenomen gegevens ontlenen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
  2. Door of vanwege de Opdrachtgever gewenste wijzigingen met betrekking tot een reeds verleende en bevestigde opdracht dienen schriftelijk ter kennis van Rechtsorde te worden gebracht en kunnen leiden tot overschrijding van de levertijden en aangepaste betalingsverplichtingen.
  3. Aanbiedingen en offertes uitgebracht door Rechtsorde hebben een geldigheidsduur van 30 (dertig) dagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
  4. De overeenkomst tussen Opdrachtgever en Rechtsorde komt niet tot stand dan na aanvaarding door Opdrachtgever van deze algemene voor-waarden en eventuele aanvullende voorwaarden die bij de overeenkomst worden vermeld en de acceptatie van Opdrachtgever door Rechtsorde.
  5. De overeenkomst wordt aangegaan voor 1 (één) jaar, of zo veel langer als met de Opdrachtgever wordt overeengekomen. Na afloop van deze termijn wordt de overeenkomst automatisch verlengd, telkens voor een periode van 1 (één) jaar, tenzij de Opdrachtgever het Abonnement uiterlijk 1 (één) maand voor de afloop van de lopende termijn schriftelijk heeft opgezegd. Van genoemde termijnen kan in de tussen Opdrachtgever en Rechtsorde gesloten overeenkomst worden afgeweken.
  6. Toegang tot de door Rechtsorde aangeboden systemen is mogelijk middels een gratis proefabonnement met beperkte looptijd (gewoonlijk één maand), of een betaald Abonnement. Dezelfde Opdrachtgever kan niet tweemaal een proefabonnement aanvragen. Het is niet toegestaan voor dezelfde Opdrachtgever om het gewenste aantal gebruikers binnen één organisatie te verdelen over meer dan één abonnementsvorm teneinde een andere totaalprijs te bewerkstelligen dan het in de prijslijst van Rechtsorde genoemd bedrag voor het aantal gebruikers binnen de organisatie van Opdrachtgever.
  7. Het Abonnement gaat in op de datum aangegeven in de tussen Opdrachtgever en Rechtsorde gesloten overeenkomst, doch niet later dan op de dag dat aan de Opdrachtgever de toegangscodes die toegang geven tot Rechtsorde.nl zijn verstrekt.
  8. Rechtsorde kan de overeenkomst met Opdrachtgever met onmiddellijke ingang ontbinden indien Opdrachtgever in liquidatie komt te verkeren, surseance van betaling aanvraagt, faillissement voor Opdrachtgever is aangevraagd of als de onderneming van Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt ontbonden of stopgezet.
  9. Rechtsorde heeft het recht de overeenkomst met Opdrachtgever met onmiddellijke ingang te ontbinden wanneer Opdrachtgever wezenlijk is tekortgeschoten in de nakoming van haar verbintenissen of indien zij in strijd heeft gehandeld met de gebruikersvoorwaarden, waarbij deze tekortkoming van de kant van Opdrachtgever, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid, als disproportioneel moet worden aangemerkt.
  10. In geval van ontbinding van de overeenkomst conform de artikelen 2.8 of 2.9 ontstaat geen recht op restitutie van reeds voor verstreken gedeelten van de abonnementsperiode betaalde vergoedingen. De vergoeding voor het nog resterende gedeelte van de looptijd, met een maximum van 3 maanden, blijft door Opdrachtgever verschuldigd.
  11. Wijzigingen in de gegevens van Opdrachtgever moeten onmiddellijk worden gemeld bij Rechtsorde.
  12. Opdrachtgever dient de aan haar verstrekte toegangscodes waarmee toegang tot de systemen van Rechtsorde wordt verkregen strikt geheim te houden.
  13. Gebruik van de systemen van Rechtsorde door middel van de aan Opdrachtgever verstrekte toegangscodes wordt in alle gevallen toegerekend aan Opdrachtgever.
 3. Diensten
  1. De contentintegratiesystemen van Rechtsorde worden online aan de Opdrachtgever ter beschikking gesteld.
  2. De Opdrachtgever is bevoegd van deze systemen gebruik te maken. De systemen mogen alleen voor normaal gebruik worden aangewend.
  3. Onder normaal gebruik wordt in ieder geval niet verstaan:
   1. Het (her)gebruiken van de informatie anders dan voor eigen gebruik of anders dan in het kader van het normale beroep of bedrijf van de Opdrachtgever.
   2. Het doelbewust handelen in strijd met de gebruikersinstructies.
   3. Het in strijd handelen met een van de bepalingen van de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Rechtsorde of van deze algemene voorwaarden.
 4. Geheimhouding en privacy
  1. De privacy van de gebruikers in de organisatie van Opdrachtgever zal door Rechtsorde worden gewaarborgd.
  2. De informatie van Opdrachtgever zal door Rechtsorde alleen worden gebruikt voor de daarvoor overeengekomen doeleinden en zal niet worden openbaargemaakt dan wel ter beschikking worden gesteld van derden, behalve in het geval dat Rechtsorde daartoe van rechtswege wordt verplicht. Het Privacy Statement van Rechtsorde, waarin wordt beschreven welke persoonsgegevens van gebruikers worden verwerkt en voor welke doeleinden dit gebeurt, kan door Opdrachtgever worden ingezien via een hyperlink, beschikbaar binnen alle door Rechtsorde aangeboden systemen.
  3. In ieder geval is het Rechtsorde toegestaan om informatie van Opdrachtgever ter beschikking te stellen van haar dienstverleners, waaronder ICT-dienstverleners, indien en voor zover zulks noodzakelijk is voor de uitvoering van de dienstverlening door Rechtsorde aan Opdrachtgever. In een zodanig geval zal Rechtsorde met de desbetreffende dienstverleners een verwerkersovereenkomst aangaan, waarin adequate bepalingen met betrekking tot geheimhouding zijn opgenomen, en deze dienstverleners verplichten vergelijkbare geheimhoudingsplichten op te leggen aan hun medewerkers.
  4. Het is Rechtsorde toegestaan het gebruik van het Abonnement door Opdrachtgever te meten, ten behoeve van het opstellen van (geanonimiseerde) statistieken voor intern gebruik. 
  5. Niet dan na toestemming van Opdrachtgever zal Rechtsorde de naam van Opdrachtgever gebruiken om een indicatie te geven aan derden omtrent de ervaring en met welk soort Opdrachtgevers Rechtsorde al werkt of heeft gewerkt.
 5. Prijzen en betaling
  1. Geen prijsopgaaf is bindend dan die welke schriftelijk tussen Opdrachtgever en Rechtsorde is overeengekomen.
  2. Het bedrag dat per periode is verschuldigd moet vooruit worden betaald. Rechtsorde zal het verschuldigde bedrag middels een factuur aan Opdrachtgever bekend maken.
  3. Het factuurbedrag dient binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum overgemaakt te worden op de bankrekening van Rechtsorde.
  4. Wanneer niet tijdig wordt betaald, zal Rechtsorde een herinnering sturen. Bij herhaaldelijk niet of niet geheel voldoen aan de betalingsverplichting kan afsluiting van de diensten op Rechtsorde.nl volgen.
  5. Rechtsorde behoudt zich het recht voor haar prijzen en tarieven te wijzigen. Indien tijdens de looptijd van de overeenkomst een wijziging optreedt in de kosten van Rechtsorde, ten gevolge van enigerlei voorziening in een collectieve arbeidsovereenkomst, wet, besluit of beschikking van (semi)overheidswege (buitenlandse overheden daaronder begrepen) van dwingendrechtelijk karakter, dan wel indien buiten de invloedssfeer van Rechtsorde zodanige kostprijsverhogende omstandigheden optreden dat in redelijkheid van Rechtsorde niet langer kan worden gevergd dat de overeengekomen prijs wordt gehanteerd, zal Rechtsorde de prijsaanpassing die als gevolg daarvan noodzakelijk is tenminste 30 dagen voor het moment waarop deze zal ingaan aan de Opdrachtgever mededelen. Rechtsorde behoudt zich tevens het recht voor om jaarlijks de prijzen met maximaal 4% (zegge vier procent) te verhogen.
  6. Alle prijzen die worden uitgebracht door Rechtsorde zijn exclusief BTW.
 6. Overmacht en/of bijzondere omstandigheden
  1. Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming, van Rechtsorde of van een derde van wie Rechtsorde afhankelijk is voor de uitvoering van haar dienstverlening of de levering van haar producten, welke tekortkoming het gevolg is van een omstandigheid buiten de macht van Rechtsorde . Onder overmacht wordt in het bijzonder begrepen de situatie waarin de infrastructuur tussen Rechtsorde c.q. haar hosting provider enerzijds en de cliënt anderzijds gebreken vertoont, waardoor het datatransport naar Rechtsorde c.q. haar hosting provider toe, of van Rechtsorde c.q. haar hosting provider naar de cliënt toe wordt gehinderd of belemmerd, en/of tekortkomingen of storingen aan de zijde van andere ICT-leveranciers van wie Rechtsorde voor de uitvoering van haar dienstverlening afhankelijk is.
  2. Gedurende de periode van overmacht worden de verplichtingen van Rechtsorde opgeschort. Indien de periode van opschorting langer duurt dan negentig dagen zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.
  3. Indien Rechtsorde bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is Rechtsorde gerechtigd het reeds geleverde of uitgevoerde c.q. het leverbare of uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren, en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.
 7. Intellectuele-eigendomsrechten en gebruiksrechten
  1. Het auteursrecht op o.a. de bron- en objectcode(s), de inhoudsopgave, de structuur en ordening, met name de onderlinge linkstructuur tussen de verschillende documenten, de gebruikte combinatie van zoekfunctionaliteiten, de teksten uit het helpbestand, het gebruikte ontwerp en de lay-out van de webapplicatie waartoe Opdrachtgever toegang krijgt berust bij Rechtsorde.
  2. Rechtsorde is houder van het auteursrecht en/of databankenrecht op de geordende informatie zoals die in de Rechtsorde.nl website is opgenomen, tenzij wettelijk anders is bepaald.
  3. Het is niet toegestaan voor Opdrachtgever en/of derden om de producten/diensten en informatie van Rechtsorde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rechtsorde op enige wijze (anders dan onder artikel 3 van de onderhavige voorwaarden beschreven) te gebruiken, te verveelvoudigen, op te slaan, te kopiëren, openbaar te maken of te verspreiden, voor commerciële doeleinden of anderszins. Onder het laatstgenoemde wordt nadrukkelijk verstaan het creëren van een eigen product of dienst met behulp van een systeem van Rechtsorde, bijvoorbeeld door creëren van verkeer naar de eigen site, onder andere voor verkoop van advertenties. Het is eveneens niet toegestaan om de zoekresultaten van een systeem van Rechtorde in een eigen product of dienst (eventueel met verandering van de presentatievorm) op te nemen of
   om een systeem van Rechtsorde te spiegelen (mirroren) en de resultaten op de eigen website op te nemen.
  4. Er mag geen “meta-search” worden uitgevoerd op een systeem van Rechtsorde voor commerciële doeleinden, bijvoorbeeld de verkoop van advertenties. Het is tevens niet toegestaan een systeem van Rechtsorde te doorzoeken door middel van geautomatiseerde zoekopdrachten.
  5. Opdrachtgever mag een systeem van Rechtsorde alleen gebruiken op de manier waarop dat in de overeenkomst alsmede in deze algemene voorwaarden is bepaald. Tevens is het niet toegestaan meer gebruikers dan in de overeenkomst zijn gemeld, toegang te bieden tot het betreffende systeem van Rechtsorde.
 8. Klachten
  1. Wanneer er klachten ontstaan door het gebruik van een systeem van Rechtsorde, waaronder begrepen klachten over de bereikbaarheid of toegankelijkheid van het betreffende systeem, dient Opdrachtgever deze klachten uiterlijk binnen 5 werkdagen na constatering daarvan schriftelijk dan wel per e-mail, gemotiveerd te melden aan Rechtsorde. Na het verstrijken van bovengenoemde termijn wordt Rechtsorde geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen, en wordt aangenomen dat de Opdrachtgever de producten c.q. diensten in goede orde heeft ontvangen, behoudens tegenbewijs door Opdrachtgever.
  2. Rechtsorde streeft ernaar om eventuele klachten zo snel mogelijk te behandelen en de Opdrachtgever tijdig te informeren over de bevindingen en oplossingen ten aanzien van de betreffende klacht.
 9. Aansprakelijkheid
  1. Rechtsorde aanvaardt geen aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, ontstaan tijdens dan wel als gevolg van een situatie van overmacht of van bijzondere omstandigheden (zie artikel 6), door of in verband met een systeem van Rechtsorde of met de informatie die daarop is geplaatst, waaronder begrepen de onvolledigheid en/of onjuistheid en/of actualiteit van deze informatie.
  2. Rechtsorde is niet aansprakelijk voor schade, ontstaan door de onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid van een systeem van Rechtsorde, indien deze onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid wordt veroorzaakt door (systemen van) derden.
  3. Opdrachtgever vrijwaart Rechtsorde voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden terzake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan Opdrachtgever geleverde producten en/of diensten van Rechtsorde.
  4. De aansprakelijkheid van Rechtsorde ten opzichte van Opdrachtgever voor schade, ontstaan als gevolg van een aan Rechtsorde toerekenbare tekortkoming of op basis van enige andere grondslag, is in alle gevallen beperkt tot het door Opdrachtgever aan Rechtsorde gedurende het jaar waarin het schadeveroorzakende feit zich voordeed verschuldigde factuurbedrag.
 10. Diversen
  1. Indien door Rechtsorde gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen in de naleving van deze algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog strikte naleving van de algemene voorwaarden te eisen. Wanneer Rechtsorde in deze situatie besluit strikte naleving te eisen van Opdrachtgever, is Opdrachtgever verplicht om binnen een redelijke termijn aan deze eis te voldoen. Indien Opdrachtgever weigert aan deze eis te voldoen, heeft Rechtsorde het recht om de overeenkomst te ontbinden.
  2. Rechtsorde is bevoegd bij de uitvoering van de opdracht(en) van Opdrachtgever gebruik te maken van diensten van derden.
  3. Rechtsorde heeft het recht om wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. De aldus gewijzigde algemene voorwaarden zullen alleen deel gaan uitmaken van een lopende overeenkomst tussen Rechtsorde en Opdrachtgever wanneer deze door Rechtsorde aan Opdrachtgever zijn voorgelegd en door Opdrachtgever schriftelijk zijn geaccordeerd. In alle andere gevallen blijven de vóór het moment van wijziging toepasselijke algemene voorwaarden onderdeel uitmaken van de overeenkomst.
  4. Indien Opdrachtgever aan Rechtsorde schriftelijk opgave doet van een e-mailadres, is Rechtsorde gerechtigd alle correspondentie te verzenden aan het desbetreffende adres, totdat Opdrachtgever Rechtsorde een nieuw e-mailadres heeft doorgegeven.
 11. Geschillen
  1. Op alle met Rechtsorde gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen Rechtsorde en Opdrachtgever zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag.